• galerija
  • galerija
  • galerija

POZIV ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U VEZI ODRŽAVANJA DRVEĆA I GRMLJA UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije poziva vlasnike, odnosno korisnike ili posjednike zemljišta koja se nalaze u zaštitnom pojasu županijskih i lokalnih cesta da uklone drveće i grmlje koje onemogućuje preglednost na tim cestama ili na drugi način ugrožava sigurnost odvijanja prometa (nagnuta i trula stabla), a sve temeljem članka 56. stavka 2. Zakona o cestama u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva. Zaštitni pojas je pojas uz cestu koji je mjereno od ruba cestovnog zemljišta za županijske ceste širok 15 m, a za lokalne ceste 10 m.

Ako ne postupe po gore navedenom pozivu, Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije će osigurati izvođenje potrebnih radova na teret vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.

Podaci o trasama županijskih i lokalnih cesta su dostupni na http://www.zuc-kzz.hr/karta-cesta (karta i popis cesta). Svi ostali podaci su dostupni na http://www.zuc-kzz.hr.

Ako bi gore navedeni radovi smetali prometu ili ugrožavali promet na cesti, vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta trebaju osigurati privremenu regulaciju prometa.

Obveza je svih vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta da održavaju drveće u zdravom stanju, odnosno da na vrijeme uklone, dakle odrežu sve trule grane i uklone drveće, kako ne bi došlo do pada grane ili drveta na cestu i samim time do prometne nesreće ili zastoja prometa, za što će tada morati odgovarati sami vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta i za što će trebati nadoknaditi štetu koja je u toj nesreći nastala.

Također je obveza svih vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta da uklanjaju grmlje i održavaju travnate površine na način da se osigura preglednost u zaštitnom pojasu ceste, kako bi se umanjio rizik od prometne nezgode (nalet na pješaka, nalet na divljač ili prometne nezgode na željezničko-cestovnim prijelazima, raskrižjima, priključcima i prilazima te slične nezgode).

drvece