• galerija
  • galerija
  • galerija

Pristup informacijama

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Njime se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

“Pravo na pristup informacijama” obuhvaća pravo korisnika (odnosno svake domaće ili strane fizičke ili pravne osobe koja zahtijeva pristup informaciji) na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije:

 

  • putem telefona na broj 049/377-580
  • putem faxa na broj 049/377-574
  • putem elektroničke pošte: info@zuc-kzz.hr
  • poštom na adresu Županijske uprave za ceste KZŽ: J. Leskovara 40/1, Pregrada

 

Službenica za informiranje: Zrinka Kajba

 

Županijska uprava za ceste KZŽ ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11), koji su objavljeni u NN 38/11.
Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina naplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), koje će propisati Povjerenik za informiranje.

 

Svrha objavljivanja informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Županijska uprava za ceste KZŽ. Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno, bez upućivanja posebnog zahtjeva. Svim ostalim informacijama i dokumentima korisnik prava na  pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje pravo podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

 

Ponovna uporaba informacija

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka navedenih u obrascu zahtjeva za pristup informaciji,  dodatno navesti:

  • informacije koje želi ponovno upotrijebiti
  • način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija
  • svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha)

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizič­kim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka.   Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Voditelj obrade osobnih podataka (Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije) sa osobnim podacima postupa sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije kao voditelj obrade osobnih podataka dužan je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka :
Zrinka Kajba
tel.: 049 377 580
fax.: 049 377 574
e-mail: info@zuc-kzz.hr

Politika privatnosti