JAVNI POZIV- evidentiranje izvedenog stanja javne ceste LC22023

Javni poziv

JAVNI POZIV- evidentiranje izvedenog stanja javne ceste LC22023

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake  LC22023 (Topličica – Zajezda (ŽC2131)) dionica 001, na dijelu od st. 0+000 km do st. 2+190 km, na kčbr. 2071, 2072, 2073, 2078, 2079  i dr., k.o. Gotalovec, duljine 2190 m te na dijelu od st. 2+190 km do st. 2+257 km, na kčbr. 2756, k.o. Zajezda, duljine 67 m.

Geodetsko snimanje izvedenog stanja i označavanje granica javne prometnice vršiti će se dana 12.10.2023. godine (četvrtak) u vremenu od 8.00 do 16.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, bankina, sustavi oborinske odvodnje (rigoli, cestovni jarci, slivnici i sl.), nasipi, pokosi, odnosno svi dijelovi javne ceste temeljem članka 4. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23), te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

Javni poziv možete pogledati OVDJE.Skip to content