O ŽUC-u

O NAMA

Zakonom o javnim cestama (NN 100/96), Odlukom Skupštine Krapinsko-zagorske županije (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije 1/97) i Uredbom o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala temeljem Zakona o javnim cestama (NN 112/97) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije započela je s radom 01.01.1998. godine sa sjedištem u Pregradi, Stjepana Radića 17, a krajem 2008. godine preseljena je na današnju lokaciju.

U okviru svoje djelatnosti Županijska uprava za ceste obavlja odnosno organizira poslove:

 1. priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih cesta i lokalnih cesta,
 2. obavlja poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta koji obuhvaćaju:
  • pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
  • pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
  • pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
  • ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
  • ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
  • ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
  • ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
  • ustupanje geodetskih radova,
  • ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
  • ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
  • organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
  • investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
  • ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
  • rješavanje imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
 3. obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta koji obuhvaćaju:
  • planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
  • redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
  • ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
  • stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
  • ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
  • osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste,
  • ophodnju.
 4. Obavlja ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama koje obuhvaćaju:
  • osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
  • vođenje podataka o javnim cestama,
  • priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
  • odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
  • organizacija sustava naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom cestarine,
  • praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
  • izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Županijske skupštine i Župana
 5. financiranja građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
 6. praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
 7. ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.
 8. Ostale poslove utvrđene zakonom.

Tijela Županijske uprave za ceste su:

 1. Upravno vijeće
 2. Ravnatelj

Upravno vijeće ima pet članova. Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije imenuje četiri člana Upravnog vijeća, a jedan član Upravnog vijeća imenuje se iz redova radnika.

Upravu predstavlja, zastupa, organizira rad i vodi ravnatelj.

Radi obavljanja djelatnosti Uprave a sukladno odredbama Zakona o cestama, Odluke o osnivanju i Statuta u Upravi su ustrojene organizacijske jedinice:

 1. Ured ravnatelja
 2. Odjel za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta
 3. Odjel za obavljanje poslova građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta
 4. Odjel za financijske, pravne i opće poslove

 

Skip to content