Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Tijelo javne vlasti naplaćuje naknadu za pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, čl. 19. te odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 85/15, čl. 20.

Sukladno zakonskim odredbama:

  • Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
  • Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
  • Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije, “Narodne novine” br. 12/14 i 15/14