Propisi

Računovodstvo

Zakon o proračunu NN 144/21

Uredba o računovodstvu proračuna NN 96/94,  108/96,  119/01,  74/02
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu  NN 37/22
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu NN 158/23
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna NN  85/23
Zakon o fiskalnoj odgovornosti NN 111/18, 83/23
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN 95/19

 

Javne ceste

Zakon o cestama NN 84/11,  22/13,  54/13,  148/1392/14,  110/19, 144/21,  114/22 i NN 4/23
Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama NN 112/97

 

Sigurnost prometa na cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/0848/10, 74/1180/13,  158/13,  92/14,  64/15108/17,  70/19,  42/20,  85/22,114/22
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa NN 110/01 i 90/22
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu NN 95/14
Pravilnik
 o autobusnim stajalištima NN 119/07

Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicima javnih cesta u Republici Hrvatskoj NN 121/20

Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko – cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge (NN 111/15)

 

Ograničenje prometa na cestama

Naredba o ograničenju prometa na cestama NN 64/09 i 46/20

Inspekcija cestovnog prometa

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta NN 22/1498/19 i 114/22

 

Prometni znakovi i signalizacija

Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama NN 61/01 
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama NN_64/16
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama NN_92/19

 

Naknade u cestovnom prometu

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila NN 96/15 NN 98/15

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na povlastice u prometu osoba s invaliditetom  NN 5/24

Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila NN 130/12

Pravilnik o cestarini NN 130/13 122/1496/17 i 151/22

 

Građenje, održavanje i zaštita javnih cesta

Zakon o prostornom uređenju NN 153/13,  65/17,  114/1839/19 i 98/19

Zakon o gradnji NN 153/13,  20/1739/19 i 125/19

Pravilnik o održavanju cesta NN 90/14 i 3/21

Pravilnik o ophodnji javnih cesta NN 75/14 i 7/21

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 112/1734/1836/1998/1931/20 i 74/22

Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste NN 140/13

Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016.godini NN 48/16  i 92/16

Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2017. godinu NN 125/17

 

Razvrstavanje javnih cesta

Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta  NN 34/12
Odluka o razvrstavanju javnih cesta NN 59/23,  64/23,  71/23 i 97/23
Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste NN 44/12

 

Cestovno zemljište

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti NN 78/14 i 43/20
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti NN 87/14

 

Izvanredni prijevoz

Pravilnik o izvanrednom prijevozu NN 92/18 i 45/20

Pravilnik o mjerilima izračun naknada za izvanredni prijevoz NN 68/10

 

Zatvaranje cesta

Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta  NN 119/07

 

Javna nabava

Zakon o javnoj nabavi NN 120/16 i 114/22

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave NN 65/2017 i 75/20

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave NN 154/23

Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi NN 65/2017

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj navavi NN 101/2017,  144/20 i 30/23

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi NN 101/2017 i 19/23

 

Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13,  85/15 i 69/22

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija NN 83/14

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske NN 123/22

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije NN 12/14, 15/14 i 141/22

Skip to content