Propisi

Računovodstvo

Zakon o proračunu NN 87/08,  NN 136/12, NN15/15

Uredba o računovodstvu proračuna NN 96/94NN 108/96NN 119/01NN 74/02
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu NN 3/15NN93/15,  NN 135/15NN 2/17  i NN28/17
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna NN24/13 i 102/17
Zakon o fiskalnoj odgovornosti NN 139/10, NN19/14
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN78/11, NN106/12, NN130/13, NN19/15 i 119/15

 

Javne ceste

Zakon o cestama NN 84/11, NN  22/13, NN 54/13, NN148/13NN92/14
Uredba 
o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama NN 112/97

 

Sigurnost prometa na cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/0848/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,  64/15, 108/17
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa NN 110/01
Pravilnik
 o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu NN 95/14
Pravilnik
 o autobusnim stajalištima NN119/07

Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicima javnih cesta u Republici Hrvatskoj NN145/13

 Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko – cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge (NN 111/15)

 

Ograničenje prometa na cestama

Naredba o ograničenju prometa na cestama NN 64/09

 

Inspekcija cestovnog prometa

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta NN 22/14

 

Prometni znakovi i signalizacija

Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama NN 61/01 
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama NN 87/02 
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama NN 33/05
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama NN 155/05

 

Naknade u cestovnom prometu

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila NN 96/15 NN 98/15

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za ceste za uporabu javnih cesta i cestarine NN 136/11

Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila NN 130/12

Pravilnik o cestarini NN130/13 

 

Građenje, održavanje i zaštita javnih cesta

Zakon o prostornom uređenju NN 153/13

Zakon o gradnji NN 153/13

Pravilnik o održavanju cesta NN 90/14

Pravilnik o ophodnji javnih cesta NN 75/14

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 79/14

Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste NN 140/13

Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013.godini NN78/13  i 137/13

Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2013. godinu NN 91/13

 

Razvrstavanje javnih cesta

Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta  NN 34/12
Odluka o razvrstavanju javnih cesta NN 66/15
Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste NN 44/12

 

Cestovno zemljište

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti NN 78/14
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti NN 87/14

 

Izvanredni prijevoz

Pravilnik o izvanrednom prijevozu NN 119/07NN 52/08

Pravilnik o mjerilima izračun naknada za izvanredni prijevoz NN 68/10

 

Zatvaranje cesta

Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta NN 119/07

 

Javna nabava

Zakon o javnoj nabavi NN 120/16

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave NN65/2017

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave NN 65/2017

Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi NN 65/2017

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj navavi NN101/2017

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi NN 101/2017

 

Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13, NN 85/15

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija NN 83/14

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske NN 124/15

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije NN 12/14

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije NN 15/14

Skip to content