Natječaj za prijam u radni odnos- stručni suradnik za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta

Natječaj za prijam u radni odnos- stručni suradnik za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta

 

 

Temeljem članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2, od 27.12.2018.) i članka 7. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada u županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 003-05/19-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-19-1, od 29.07.2019.) ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije raspisuje:

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos stručnog suradnika za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta

 

U Županijsku upravu za ceste Krapinsko-zagorske županije prima se:

  • STRUČNI SURADNIK ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODRŽAVANJA I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rok od 3 mjeseca

Na ovaj natječaj za prijam u radni odnos (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– stručna sprema odnosno stručni ili akademski naziv: magistar/a inženjer/ka ili specijalist/ca inženjer/ka polje građevinarstvo, ili polje tehnologija prometa i transport grana – cestovni i željeznički promet, odnosno VSS građevinskog ili prometnog smjera, ili

stručni/a pristupnik/ca, stručni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka ili sveučilišni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka, polje građevinarstvo ili polje tehnologija prometa i transport grana – cestovni i željeznički promet, odnosno VSŠ građevinskog ili prometnog smjera

– radno iskustvo: 2 godine staža osiguranja

– posebno: rad na računalu

– položen državni stručni ispit

– položen stručni ispit u strukovnom području građevinarstva ili tehnologije prometa prema važećim propisima

Kandidat koji nema položen stručni ispit u odgovarajućem strukovnom području može biti primljen u radni odnos pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od dana prijema u radni odnos. Iznimno, kandidat koji ima stručnu spremu odnosno stručni ili akademski naziv: stručni/a pristupnik/ca, stručni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka ili sveučilišni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka polje tehnologija prometa i transport grana – cestovni i željeznički promet, odnosno VSŠ prometnog smjera, prema važećim propisima nema mogućnost polaganja stručnog ispita te za njega položen stručni ispit nije uvjet za prijavu na natječaj.

Uz prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama,  te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

– životopis

– dokaz o državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, domovnica ili slično)

– dokaz o stručnoj spremi  (diploma, svjedodžba, potvrda ili uvjerenje)

– dokaz o stažu osiguranja (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (svjedodžba ili uvjerenje)

– dokaz o položenom stručnom ispitu u strukovnom području građevinarstva ili tehnologije prometa prema važećim propisima (svjedodžba ili uvjerenje), osim kandidata koji, sukladno prethodnom odlomku, nemaju mogućnost polaganja stručnog ispita

Na web stranici Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije www.zuc-kzz.hr objavljen je Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/19-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-19-1 od 29.07.2019. koji sadrži opis poslova radnog mjesta za koje je raspisan Natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/ zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), uz prijavu, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Pisane prijave na Natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Večernjem listu na adresu: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, Janka Leskovara 40/1, s naznakom “Natječaj  za stručnog suradnika“

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo u okviru natječajnog postupka obaviti razgovor s kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i po potrebi provjeru dodatnih znanja i vještina.

O izboru kandidati će biti obavješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti.Skip to content