Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: sanacija habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: sanacija habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i čl.9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, javni naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije u cijelosti stavlja prijedlog Dokumentacije o nabavi sa svim sastavnim dijelovima dokumentacije o nabavi u EOJN u svrhu prethodnog savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Poziv na prethodno savjetovanje objavljen je 14.03.2018. i biti će otvoren do 20.03.2018. i dostupan je na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1556950

 

 Skip to content