JAVNI POZIV- evidentiranje izvedenog stanja javne ceste ŽC2215 i LC22030

Javni poziv

JAVNI POZIV- evidentiranje izvedenog stanja javne ceste ŽC2215 i LC22030

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javnih cesta oznake ŽC2215 (Dubrovčan (DC205/ŽC2248) – Radakovo – Movrač ŽC2186)) dionica 001, na dijelu od st. 1+069 km do st. 6+538 km, na kčbr. 2273, 2227/1, 1441/2, k.o. Tomaševec, duljine 5469 m i ceste oznake LC22030 (Mihanovićev Dol (ŽC2168) – Lučelnica Tomaševečka (ŽC2215)) dionica 001, na dijelu od st. 0+000 km do st. 3+259 km, na kčbr. 2251, k.o. Tomaševec, duljine 3259 m.

Geodetsko snimanje izvedenog stanja i označavanje granica javne prometnice vršiti će se dana 12.07.2024. godine (petak) u vremenu od 8.00 do 16.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, bankina, sustavi oborinske odvodnje (rigoli, cestovni jarci, slivnici i sl.), nasipi, pokosi, odnosno svi dijelovi javne ceste temeljem članka 4. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23), te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

Nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče neposredno uz nekretnine na kojima je izvedena javna prometnica mogu izvršiti javni uvidu u geodetski elaborat izvedenog stanja u prostorijama Grada Klanjca, Trg Mira 11, 49290 Klanjec, dana 23.08.2024. godine (petak) u vremenu od 08.00 do 10.00 sati.

Javni poziv možete pogledati OVDJE.Skip to content