Javni poziv- izvedeno stanje javne ceste L22053

JAVNI POZIV

Javni poziv- izvedeno stanje javne ceste L22053

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr.: 2008 i 2009 k.o. Martinci Zlatarski da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake L22053 (Zlatar (D29) – Lovrečan (Ž2264)), dionica 001, st. 0+020 km do st. 3+200 km, za kčbr. 2008 i 2009 k.o. Martinci Zlatarski, duljine 3180 m.

Geodetsko snimanje izvedenog stanja i označavanje granica javne prometnice vršiti će se 24., 25. i 26. svibnja 2021. godine u vremenu od 8.00 do 16.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, bankina, sustavi oborinske odvodnje (rigoli, cestovni jarci, slivnici i sl.), nasipi, pokosi, odnosno svi dijelovi javne ceste temeljem članka 4. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

Javni poziv možete pogledati ovdje: Javni-poziv-evidentiranje-L22053, Martinci Zlatarski

 Skip to content