Javni poziv- izvedeno stanje javne ceste L22079

JAVNI POZIV

Javni poziv- izvedeno stanje javne ceste L22079

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa nekretninama kčbr. 1767/1 k.o. Vrbanec, da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste  L22079 (Valentinovo (DC206) – Benkovo (DC507)) dionica 001, st. 0+000 km do st. 0+738 km, ukupne duljine 738 m.

Geodetsko snimanje izvedenog stanja i označavanje granica javne prometnice vršiti će se 20. lipnja 2022. godine u vremenu od 8.00 do 15.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, bankina, sustavi oborinske odvodnje (rigoli, cestovni jarci, slivnici i sl.), nasipi, pokosi, odnosno svi dijelovi javne ceste temeljem članka 4. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

JAVNI POZIV- snimak stvarnog stanja L22079Skip to content