JAVNI POZIV- izvedeno stanje javne ceste L22090 k.o. Radoboj

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV- izvedeno stanje javne ceste L22090 k.o. Radoboj

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr.: 624/3, 633/29, 633/26, 707/13, 724, 735/5 i 3493 k.o. Radoboj da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake L22090 (A.G. Grada Krapina (Straža Krapinska) – Jazvine (ŽC2123)) dionica 001, st. 0+000 km do st. 1+647 km, ukupne duljine 1647 m.

 

Geodetsko snimanje izvedenog stanja i označavanje granica javne prometnice vršiti će se 04. srpnja 2022. godine u vremenu od 8.00 do 15.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, bankina, sustavi oborinske odvodnje (rigoli, cestovni jarci, slivnici i sl.), nasipi, pokosi, odnosno svi dijelovi javne ceste temeljem članka 4. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 I 144/21), te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

Javni poziv- izvedeno stanje javne ceste L22090Skip to content