JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Temeljem članka 3. Pravilnika o sufinanciranju radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije (Klasa: 003-05/21-01/04, Urbroj: 2140-12-01/1-21-1, od 28.07.2021), Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije objavljuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko – zagorske županije

            Cilj javnog poziva je potaknuti zainteresirane jedinice lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije čijim se teritorijalnim područjem protežu županijske i lokalne ceste kojima upravlja Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, da dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje radova koji imaju za cilj pridonijeti dostupnosti odgovarajuće komunalne infrastrukture i povećati sigurnost odvijanja prometa svih sudionika u prometnom procesu.

Zahtjevi za sufinanciranje radova podnose se u skladu sa Pravilnikom o sufinanciranju radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije koji je sastavnio dio ovog javnog Poziva.

DOKUMENTACIJA:

PDF ikona ODLUKA O ODABIRU- sufinanciranje radova kom. infrastrukture

 

 

Word ikona  Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz ŽC i LC (docx)

PDF ikona  Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz ŽC i LC (PDF)

Word ikona  Prilog A- prijavni obrazac (docx)

PDF ikona  Prilog A- prijavni obrazac (PDF)

Excel ikona Prilog B – proračun projekta (xls)

PDF ikona  Prilog B- proračun projekta (PDF)

PDF ikona Pravilnik o sufinanciranju radova komunalne infrastrukture uz ŽC i LC na području KZŽ

PDF ikona  Kriteriji bodovanja projektnih prijedloga

 Skip to content