Natječaj za prijam u radni odnos stručnog suradnika za financijske, pravne i opće poslove

Natječaj za prijam u radni odnos stručnog suradnika za financijske, pravne i opće poslove

 

 

Na temelju članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2, od 27.12.2018.) i članka 7. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada u županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije (Klasa: 003-05/19-01/02, Urbroj: 2140-12-04/1-19-1, od 29.07.2019.) ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije raspisuje

 

 NATJEČAJ

za prijam u radni odnos stručnog suradnika

za financijske, pravne i opće poslove

 

U Županijsku upravu za ceste Krapinsko-zagorske županije prima se:

 

  • STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rok od 3 mjeseca

 

Na ovaj natječaj za prijam u radni odnos (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • stručna sprema odnosno stručni ili akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/baccalaurea), polje ekonomskog ili pravnog smjera, odnosno VŠS ekonomskog ili pravnog smjera ili SSS ekonomskog smjera ili upravnog smjera
  • radno iskustvo : 2 godine staža osiguranja,
  • posebno: rad na računalu
  • položen državni stručni ispit

 

Uz prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama,  te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

–       životopis

  • dokaz o državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, domovnica ili slično)
  • dokaz o stručnoj spremi (diploma, svjedodžba, potvrda ili uvjerenje)
  • dokaz o ukupnom stažu osiguranja (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje))
  • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (svjedodžba ili uvjerenje)

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19.), uz prijavu, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/ zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), uz prijavu, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Pisane prijave na Natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Večernjem listu na adresu: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, Janka Leskovara 40/1, s naznakom “Natječaj  za stručnog suradnika“

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.

 

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo u okviru natječajnog postupka obaviti razgovor  s kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i po potrebi provjeru dodatnih znanja i vještina.

 

O izboru kandidati će biti obavješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti.

 

 

Ravnatelj:

Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.

KLASA: 112-01/20-01/05

URBROJ:2140-12-04/1-20-2Skip to content